Månedens klumme – december 2023

Erhvervslivets input til Faxe Kommunes nye erhvervsstrategi

Tidligere på måneden inviterede Faxe Kommune alle de lokale virksomheder til dialogmøde, hvor fokus var rettet mod den kommende erhvervsstrategi. Et fint møde som tog udgangspunkt i “Spot på væksten”, et udkast til strategiarbejdet udarbejdet af Forum for Erhvervsudvikling, og som erhvervslivet skulle give input til.

Om selve udkastet ”Spot på Væksten” var der stor enighed om, at det mere kunne betragtes som en vision end en egentlig strategi. En god hensigtserklæring som kan danne grundlag for en konkret strategi, der skal binde de ambitiøse visioner sammen med konkrete handlingsplaner.

De lokale virksomheder kom med en række gode og vigtige inputs, som også Business Faxe finder afgørende for en god og brugbar strategi, der kan skabe lokal vækst og udvikling.

”Spot på væksten” har gode og store ambitioner på erhvervsområdets vegne

Med ”Spot på væksten” sætter Faxe Kommune barren højt, hvilket er glædeligt. Det er dog vigtigt at se i øjnene, at ambitiøse mål kræver mere end blot entusiasme. For at sikre, at visionerne bliver til virkelighed, er det nødvendigt at strategierne bakkes op med økonomiske ressourcer, så der skabes et solidt fundament til at gennemføre de planlagte initiativer.

Detailhandlen skal udvikles og understøttes

Attraktive og aktive bymidter er afgørende for borgerne, de besøgende og turisterne og ikke mindst for Kommunes økonomi og udvikling. Det er derfor vigtigt med en koordineret og udviklende indsats. En indsats som kan være med til styrke og udvikle detailhandlen i bymidterne og bosætningen generelt. Og som også kan skabe levende og aktive bymidter i handelsbyerne og sikre en sammenhæng til turismen og det øvrige erhvervsliv. Der blev konkret peget på, at en citymanager-rolle vil være det helt rigtige til at understøtte det arbejde.

Helhedssyn, styrket samtænkning og samarbejde

En erhvervsstrategi kan ikke stå alene, hvis man vil lykkes med lokal vækst og udvikling. Specielt er det vigtigt, at der også formuleres uddannelses- og bosætningspolitikker, der tænkes sammen. Et helhedssyn der styrker lokal arbejdskraft gennem relevant uddannelse og gennem partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Et helhedssyn som skaber attraktive vilkår for bosætning ved at fokusere på faktorer som boligudvikling, infrastruktur og kulturtilbud. Det er alt sammen afgørende for at skabe et bæredygtigt og dynamisk erhvervsmiljø, som både bidrager til at tiltrække og fastholde borgere og kompetent arbejdskraft.

Faxe Kommunes to største potentialer

Vores dejlige lokalområde har store potentialer. De to største er henholdsvis det infrastrukturelle knudepunkt ved motorvejen i Rønnede og vores turisme. Alle sejl skal sættes til for udfolde begge disse kæmpe potentialer.

For erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede skal der lægges en strategi og skabes rammer, så området kan udvikles, og der kan tiltrækkes vækstvirksomheder. Planerne skal pege ind i fremtiden og samtænkes med områdets eksisterende potentialer. Det kræver store investeringer, som vil komme både virksomheder og borgere til gavn.

Faxe Kommune har etableret en turismeindsats under Business Faxe frem til og med 2025. Resultatet er, at vi nu har Turisme Faxe, der med succes har fokus på at udvikle Faxe Kommune som destination og sætte Faxeområdet på landkortet. Det har allerede skabt konkrete resultater. For at sikre denne gode udvikling skal Turisme Faxe gøres permanent som en fast del af de lokale erhvervsfremmende aktiviteter.

Iværksætterpotentialet

”Spot på Vækst” ønsker mere fokus på iværksættere. Det kræver, at man tager sig tid til at undersøge, om potentialet er reelt, og hvilken type iværksættere der bør rettes fokus på. Der skal ikke anvendes unødige og store ressourcer på et forkert potentiale eller på indsatser, som allerede eksisterer i erhvervsfremmesystemet.

Med “Spot på væksten” har Kommunen markeret sig som en seriøs aktør i vækstspillet med en ambitiøs vision for erhvervsstrategien. Nu er næste skridt at få udarbejdet en god og sammenhængende erhvervsstrategi med tilhørende konkrete handleplaner – som ikke mindst er bakket forsvarligt økonomisk op.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe