Referat fra generalforsamling 2021

Generalforsamling i Business Faxe Copenhagen
Industrivej 2, 4683 Rønnede (virtuelt via Teams)
Onsdag den 17. marts 2021

Referat

Vi gentog sidste års succes og afholdte en kort, men god generalforsamling. Deltagerne loggede hver på deres enhed, og efter lidt praktiske orienteringer tog formand Sten Corfix Jensen ordet takkede for fremmødet og bød velkommen med håbet om en god generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Morten Groot, Advokatfirmaet Svendsen, som dirigent. Morten blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konkluderede, at invitation var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Bestyrelsesformand Sten Corfix Jensen aflagde beretning for 2020

2020 var året, hvor vi alle skulle forholde os til Corona. Corona har betydet ekstra travlhed for os, og det er blevet endnu mere tydeligt, hvilken forskel og værdi vi har tilført det lokale erhvervsliv – det glæder os, og har været meget bekræftende.

Det tager vi positivt med ud af 2020:

  • Faxe Kommune har et tydeligt ønske om at understøtte det lokale erhvervsliv. Kommunens samarbejde med erhvervslivet og Business Faxe har for alvor taget en positiv form i 2020.
  • Helt konkret er erhvervslivets ene indgang til Kommunen – Erhvervskontakten, kommet endnu tættere på virksomhederne, ved helt fysisk at være flyttet ind hos Business Faxe.
  • Faxe Kommune har desuden, i 2020, bevilliget penge til blandt andet forprojektet – Kystprojektet, der skal se på de store potentialer, der er for udvikling, specielt i turisterhvervet.
  • Faxe Kommune har ligeledes understøttet detailhandlen, blandt andet ved at bevillige penge til et aktivitetsprojekt i Haslev i forbindelse med 150-års jubilæet som stationsby. Det har skabt sammenhængskraft og yderligere håb for vækstudvikling.
  • Business Faxe har fundet formatet på et årligt tilbagevendende udbudsmøde med det formål at skabe kontakt mellem de store bygherrer og den lokale bygge- og anlægsbranche. Det blev gennemført med stor succes og endda i kombination med virtuel streaming.
  • Tilsvarende blev Erhvevsprisuddeling 2020 også gennemført på festlig vis med live-streaming, så de, der havde gjort det specielt godt i år, kunne blive fejret med maner.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Erhvervsdirektørens beretning

Erhvervsdirektør Tomas Legarth aflagde beretning, der som supplement til formandens beretning gjorde rede for ambitionerne for 2021.

Der er nu 6 medarbejdere i Business Faxe, der arbejder for lokal vækst og udvikling.
Vi søger til stadighed både kommercielt og via projektmidler at finde ressourcer til at udmønte den gode Erhvervsstrategi, som Faxe Kommune har lagt.

Det er vores ambition at arbejde hårdt for at fastholde det gode momentum for arbejdet med lokal vækst og udvikling, som vi er lykkedes med at opbygge.
Vi har en rigtig god platform for det fortsatte arbejde, til glæde for os alle.

  • I 2021 vil vi i BFC fortsætte med at lade Faxe Kommunes erhvervsstrategi være dagsordens- og retningssættende for vores arbejde.
  • Ligeledes har vi valgt, at de 17 verdensmål vil være en fast præmis for hele vores virke. Det giver mening, og vi skal sikre os, at det lokale erhvervsliv indarbejder det i deres forretningsmodeller og tankegang, så det bliver en naturlig del og en konkurrencefordel.
  • Business Faxe vil derfor i 2021 også tilbyde flere kommercielle ydelser til understøttelse af arbejdet med vækst og udvikling i virksomhederne. Lige fra virksomhedsportrætter over kundeanalyser til optimeringsydelser. Senest har vi fået en rigtig interessant ydelse om GDPR med udgangspunkt i et system, der kortlægger, dokumentere og styre den løbende proces med persondata.

Direktørens beretning blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Erhvervsdirektør Tomas Legarth fremlagde det reviderede regnskab.

Det er et flot resultat, specielt taget i betragtning at vores største indtægt, nemlig hovedaftalen med kommunen er mindre end i 2019 og at vi netto har underskud på den.
Vi har kompenseret ved andre indtægter og besparelser.

Indtægterne
Flere medlemmer. Kr. 200.000 af beløbet fra kommunen er til turismeforprojekt. Forøgelsen af Andre indtægter skyldes hovedsageligt. Optimering på Grobund.

Omkostninger
Stor besparelse på de variable driftsomkostninger skyldes primært færre aktiviteter og arrangementer, grundet Corona.
Stor besparelse igen i år på kommunikationssiden, primært mindre annoncering.
Besparelsen på administrationsomkostninger, skyldes insourcingen af bogholderiet.
Stigningen på personaleomkostninger, skyldes ansættelse af bogholder og projektleder til turismeprojektet, begge dele fuldt finansieret.

I forhold til balancen vil jeg kun henlede opmærksomheden på egenkapitalen på 1,2 mio. Ved bestyrelsens årlige risikovurdering, vurderede man at 500.000 ville være tilstrækkeligt, men at egenkapitalen i givet fald skulle bruges til udvikling af virksomhedens fundament, så robustheden kunne komme derfra.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent

Direktøren orienterede om budgettet for 2020. Vi har budgettet med flere kommercielle ydelser og udviklingsprojekter
Vi har fået flere udgifter til lønninger ifm. udviklingsprojekter. Samtidig har vi fået flere medarbejdere og tilsvarende mere udstyr.
I 2021 skal vi dog ikke bruge penge på bogføringsassistance.

6.Indkomne forslag

Ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg for en 2-årige periode var Lars Huge, Aage Wolff-Sneedorff og Jon Helqvist. De modtog alle genvalg og blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen pegede på Ivan Reedtz-Thott, Feddet Strand Resort og Leif Rudebeck Petersen, Johs. Møller Maskiner, begge blev genvalgt uden modkandidater for en 1-årig periode.

9. Valg af revisionsfirma

Bestyrelsen anbefalede Beierholm, som blev genvalgt uden modkandidater.

10. Eventuelt

Der var ingen yderligere bemærkninger.
Morten hævede generalforsamlingen og takkede for ualmindelig god ro og orden.