Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2020

Generalforsamling i Business Faxe Copenhagen
Industrivej 2, 4683 Rønnede (virtuelt via Teams)
Torsdag den 28. maj 2020

Referat

Deltagerne loggede hver på deres enhed, og efter lidt praktiske orienteringer tog formand Sten Corfix Jensen ordet takkede for fremmødet og bød velkommen med håbet om en god generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Morten Groot, Advokatfirmaet Svendsen, som dirigent. Morten blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konkluderede, at invitation var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der blev ikke valgt stemmetællere, idet onlinesystemet har en anonym funktion til netop dette.

2. Formandens beretning

Bestyrelsesformand Sten Corfix Jensen aflagde beretning for 2019. (Beretningen er vedlagt)
Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Erhvervsdirektørens beretning

Erhvervsdirektør Tomas Legarth aflagde beretning, der som supplement til formandens beretning gjorde rede for ambitionerne for 2020. (Se vedlagte præsentation) Direktørens beretning blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Erhvervsdirektør Tomas Legarth fremlagde det reviderede regnskab. (Regnskabet er vedlagt) Her kunne direktøren fortælle, at indtægten fra kontingenter er steget, fordi Business Faxe har fået flere medlemmer end forventet, men indtægten fra Kommunen er samtidig faldet, da tillægskontrakten er blevet opsagt. Med hensyn til omkostningerne kunne direktøren berette, at der er skåret helt ind til benet.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent

Direktøren orienterede om budgettet for 2020. (Se vedlagte præsentation) I 2020 er der på indtægtssiden fokus på kommercielle ydelser og hvervning af medlemmer. Målene er ambitiøse og realistiske.

På omkostningssiden har været nødvendigt at skære helt ned. Det betyder blandt andet færre midler til analyser, arrangementer og kommunikations. Hvilket betyder at der ikke vil blive råd til annoncering samt at der kun vil blive afholdt omkostningsdækkede eller brugerbetalte arrangementer. Direktøren tilføjede, at vi oplever stor forståelse for dette og en villighed til at betale for ydelserne.

Der er også skåret ned på IT og telefoni, hvilket er en øvelse der handler om optimering. Direktøren beklagede, at der heller ikke råd til uddannelse og udvikling af medarbejderne, hvilket der arbejdes på at kompensere for.

Der var foreslået kontingentændring gældende fra 2021. (Se vedlagte præsentation) Business Faxe er forsat et af landets billigste erhvervsforeninger, og justeringen har til formål at gøre vores prisstruktur mere forståelig.

Der er tale om småjusteringer, og vil ikke betyde alverden for den enkelte virksomhed, men for Business Faxe vil det betyde godt og vel kr. 40.000 mere om året, netop til glæde for alle medlemmerne.

13 medlemmer var stemmeberettigede og alle 13 stemte for kontingentændringen via et anonymt link. Resultatet blev derefter vist via ’delt skærm’, og dirigenten kunne konstatere, at der var flertal for fastsættelse af kontingentændringen gældende fra 2021.

6.Indkomne forslag

Ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg for en 2-årige periode var Sten Corfix Jensen, Louise Würtz og Gregers Münter. De modtog alle genvalg og blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen pegede på Ivan Reedtz-Thott, Feddet Strand Resort og Leif Rudebeck Petersen, Johs. Møller Maskiner, begge blev genvalgt uden modkandidater for en 1-årig periode.

9. Valg af revisionsfirma

Bestyrelsen anbefalede Beierholm, som blev genvalgt uden modkandidater.

10. Eventuelt

Der var ingen yderligere bemærkninger.
Morten hævede generalforsamlingen og takkede for ualmindelig god ro og orden.