Månedens klumme – januar 2023

Retninger er sat – vi er klar til et godt 2023!

Så har vi taget hul på 2023. Det bliver et spændende år, hvor vi kommer til at skabe endnu mere værdi for det lokale erhvervsliv. Det sker gennem 6 indsatsområder, som virksomhederne selv har været med til at definere under den store workshop ved Forårskur 2022. Dem vil jeg nu kort skitsere.

Tættere relationer

Business Faxes kendskab til de lokale virksomheder er helt centralt for vores virke. I 2023 vil vi derfor lære virksomhederne endnu bedre at kende en-til-en. Kendskabet giver os en dybereliggende forståelse for den enkelte virksomheds muligheder og udfordringer, så vi bedst muligt kan understøtte og inspirere til vækst og udvikling. Samtidig giver det os mulighed for at varetage erhvervslivets interesser overfor beslutningstagerne i forhold til de rammevilkår, der er for vækst og udvikling generelt.

Større synlighed

I løbet af 2023 vil vi bruge endnu mere energi på at kommunikere Business Faxes værditilbud og virksomhedernes succeser. Det gør vi for at skabe større synlighed om den værdi, vi tilfører virksomhederne – både individuelt, men også generelt og på tværs af brancher. Det vil skabe en større lokal selvforståelse og et stærkere lokalt DNA. Vi vil også synliggøre, hvor attraktivt det er at drive virksomhed i Faxe kommune og dermed understøtte tiltrækningen af virksomheder og investeringer.

Værdigivende netværk

Vi driver succesfulde og vigtige erhvervsnetværk, men vi skal i endnu højere grad samle erhvervslivet og skabe forbindelser med det formål at inspirere og understøtte vækst og udvikling. At samle det lokale erhvervsliv er kernen i Business Faxes virke. Det betyder, at vi i 2023, udover vores medlemsnetværk og branchenetværk, f.eks. også vil arbejde på at realisere et Ledelsesnetværk, et Bæredygtighedsnetværk og et Investeringsnetværk.

God erhvervsservice

Hos Business Faxe yder vi gratis vejledning og erhvervsservice på vegne af Faxe Kommune, og det forsætter vi med i 2023. Det betyder blandt andet, at vi sikrer at så meget af den inspiration, støtte og økonomi, som det offentlige erhvervsfremmesystem tilbyder, kommer erhvervslivet i Faxe kommune til gavn. Hvis det ikke rækker, sætter vi de lokale virksomheder i spil for hinanden. Vi har desuden en bred vifte af samarbejdspartnere, så vi kan klare det hele – det er god erhvervsservice!

Aktivering af oplevelsesøkonomien

Et af de potentialer, vi har arbejdet benhårdt på at få skubbet i gang, er turismeområdet. Det lykkedes, da Faxe Kommune besluttede at afsætte økonomi til at udvikle det lokale turismeerhverv i årene 2022 til 2025. Indsatsen udmøntes i regi af Business Faxe under navnet Turisme Faxe. Turisme Faxe skaber allerede værdi og vil i 2023 have fokus på Destination Gisselfeld, Destination Faxe Ladeplads, Mobilitet og samarbejdet med Visit Sydsjælland/-Møn. Samtidig arbejdes der med at samle og skabe synergi i hele den lokale oplevelsesøkonomi.

Udviklende erhvervsprojekter

Business Faxe er det naturlige omdrejningspunkt for vækst og udvikling lokalt, derfor er også erhvervsudviklings-projekter forankret her. Vi driver projekter, der lægger sig op ad Faxe Kommunes Erhvervsstrategi og samfundets generelle udviklingstendenser med prioritet til dem, der giver lokalområdet mest værdi. Forprojektet der skal udfolde potentialet ved det infrastrukturelle knudepunkt i Rønnede er i gang. I 2023 vil vi arbejde på at det bl.a. bliver det næste store erhvervsudviklingsprojekt.

Til slut er der kun at sige, at Business Faxe forsat drømmer om endnu flere medlemmerne, så vi kan tale med endnu større vægt på vegne af erhvervslivet. Sammen står vi stærkest og kan rykke på flest ting. Vi ses i løbet af 2023!

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe

Tags: